Programy unijne

E-szkoła

„Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” (numer projektu: RPDS.02.01.04-02-0027/16).


Główny cel projektu:

„Wspieranie rozwoju Gminy Wałbrzych poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (zwiększenie wykorzystania e‐usług publicznych). Realizacja celu jest możliwa poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej (w kanałach A2A, A2B i A2C.), instytucji kultury (w kanale A2C) oraz placówek edukacyjnych (w kanale A2C) w Gminie Wałbrzych”.

Opis projektu:

Przedmiotowy projekt jest elementem kompleksowego programu rozwoju i zwiększenia wykorzystania e‐usług publicznych poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej (w kanałach A2A, A2B i A2C.), instytucji kultury (w kanale A2C) oraz placówek edukacyjnych (w kanale A2C) w Gminie Wałbrzych. Powstałe w wyniku realizacji projektu e-usługi będą charakteryzowały się wysokim stopniem e-dojrzałości (będą również dostępne dla osób niepełnosprawnych), co w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę dostępności i jakość usług świadczonych przez poszczególne podmioty/instytucje.

Do zakresu rzeczowego projektu należy:

 • Zadanie 1. Stworzenie i wdrożenie Nowej Elektronicznej Platformy Obsługi Klienta Administracji (Nowa E-POKA).

 • W ramach zadania powstaną 24 usługi publiczne udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej 4. Odbiorcami usług będą mieszkańcy Gminy Wałbrzych, klienci (przedsiębiorcy, NGO itp.), UM w Wałbrzychu oraz jednostki pomocnicze realizujące wzajemnie usługi A2A, Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej realizujące swoje zadania przez ePUAP.

 • Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA)

 • Powstały i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 27 szkołom samorządowym (jednostkom budżetowym Gminy Wałbrzych). W ramach zadania powstaną 2 usługi o dojrzałości co najmniej 4. Odbiorcami usług będą nauczyciele placówek edukacyjnych, uczniowie oraz ich opiekunowie prawni.

 • Zadanie 3. Stworzenia i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET).

 • Powstały i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 3 gminnym instytucjom kultury tj. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu. W ramach zadania powstanie 1 usługa publiczna udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej 4- transakcja.

  Termin realizacji:

  20.06.2016-30.11.2017

  Wartość całkowita projektu:

  8 882 669,88 PLN

  Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

  7 211 705,09 PLN

  Załączniki:

  Informacje o projekcie

  Modernizacja kształcenia zawodowego

  Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

  Program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy ze wszystkimi powiatami, zgodnie z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. 12 października 2009 roku Zarząd Województwa podjął decyzje o dofinansowaniu projektu. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie, a partnerami są powiaty i gminy (miasta na prawach powiatu) z terenu Dolnego Śląska. W Wałbrzychu, do końca 2012 r., projekt prowadzony był przez Starostwo Powiatowe, od stycznia 2013 r., w związku z odzyskaniem grodzkości, Gmina Wałbrzych kontynuuje jego realizację. Na terenie Wałbrzycha, w ramach realizacji projektu, 4 szkoły - Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespół Szkół nr 7 i Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych - zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do pracowni nauki poszczególnych zawodów, koszt utworzenia wszystkich pracowni w Wałbrzychu wyniósł 6.667.514,07 zł brutto.

  Zespół Szkół nr 5 otrzymał wyposażenie do następującyh pracowni:

  • pracownia spawania i łączenia metali

  • pracownia obrabiarek konwencjonalnych (2 pracownie)


  • pracownia wytwarzania elementów konstrukcyjnych


  • pracownia automatyzacji procesów


  • pracownia podstaw elektrotechniki


  • pracownia mechatroniki samochodowej

  • pracownia budowy pojazdów samochodowych


  • pracownia eksploatacji pojazdów samochodowych


  • pracownia obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

  Inne programy

  Na bieżąco monitorujemy Plany Działań Instytucji Pośredniczących i Wdrażających w zakresie ogłaszania konkursów na realizację projektów. Posiadamy bogate doświadczenie i wymierne sukcesy w pozyskiwaniu dotacji. Permanentnie doskonalimy się i podnosimy swoje kompetencje w dziedzinie funduszy unijnych.

  Aktualnie bierzemy udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego II na Dolnym Śląsku.

  Program Leonardo da Vinci

  Program Wymiany młodzieży w ramach staży zawodowych Leonardo da Vinci to wspaniałe przedsięwzięcie, które pozwala poznać uczniom warunki pracy za granicą, kulturę i obyczaje innych narodów. Młodzież naszej szkoły staje się samodzielna, dojrzalsza i poszerza swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.

  Nasza szkoła od 2006 roku współpracuje z placówkami w Harrachowie i Saint Brieuc. Aktualne staże odbywają się w ramach drugiej już edycji programu. W roku szkolnym 2007/2008 Do Harrachowa wyjechało 16 osób a do Francji 12, a we wrześniu 2008 wysyłana jest kolejna dwunastka.

  Koszty wyjazdów, pobytu pokrywane są z funduszy unijnych, dlatego uczniowie nie są nimi obciążani. Miesięczne wyjazdy są wielką atrakcją i mobilizują młodzież do wytężonej nauki, bo wyjeżdżają przede wszystkim najlepsi. Na miejscu uczniowie kształcą się w komfortowych warunkach, poznają sprzęt i technologie wykorzystywane w innych państwach Uniii Europejskiej, zawierają nowe znajomości, poznają kuchnię i obyczaje Francji i Czech. Uczestnicy programu dostają certyfikaty Europass Mobilność, które są dodatkowym atutem w przyszłym poruszaniu się na rynku pracy.

  Staże międzynarodowe integrują młodzież ze szkołą. Uzniowie angażują się w tworzenie raportów z wyjazdów, tworzą galerie zdjęć, upowszechniają Projekt. Jest to wielki atut w rozwoju szkoły o profilu zawodowym.